Kościół Chrześcijan Baptystów w Sopocie

„Chwalcie PANA, ponieważ PAN jest dobry, Grajcie Jego imieniu, bo jest miłe!”
Psalm 135:3


Wyznanie Wiary
I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Sopocie

Przyjęte na zebraniu członkowskim w dniu 3 marca 2002 r.

1. Pismo Święte

Wierzymy i nauczamy, że Pismo Święte, tj. 39 ksiąg Starego i 27 ksiąg Nowego Testamentu natchnione jest przez Boga, nieomylne i wolne od błędów. Jest ono spójne co do treści, choć różnorodne w formie, jako że osobowość piszących nie była przez Boga wykluczana. Autorytet Pisma Świętego pochodzi bezpośrednio od Boga, jest niezależny od zdania człowieka ani nawet świadectwa Kościoła. Pismo Święte jest najwyższą normą w sprawach wiary i życia.

Mt 5:18; 24:35; J 10:35; 7:17; 1 Kor 2:7-14; 2 Tm 3:16-17; 1 Ts 2:13; Hbr 4:12; 1 J 2:20; 2 P 1:20‑21

2. Bóg

Wierzymy i nauczamy, że istnieje tylko jeden żywy, prawdziwy i wieczny Bóg, który jest Duchem. Ojciec, Syn i Duch Święty, Stwórca samoistny. W naturze swej troisty, w istocie tożsamy, w dziele wszechmocny, w czynach łaskawy, w sądzie sprawiedliwy – we wszystkim doskonały. Godzien najwyższej czci ze strony swego stworzenia.

Pwt 6:4; Iz 54:5-7; 1 Kor 8:4b; Mt 28:19

3. Bóg Ojciec

Wierzymy i nauczamy, że Bóg Ojciec jest Władcą suwerennym, który w doskonałych swych planach czyni wszystko, co zechce, czy to w dziele stworzenia, czy w dziełach swej opatrzności, czy też w dziele odkupienia.

Rdz 1:1-31; Ps 103:19; 145:8-9; Hb 1:13; J 8:38-47; Rz 8:15; 11:36; 1 Kor 8:6; 2 Kor 6:18; Ef 1:11; 3:9; 4:6; Hbr 12:5-9; 1 P 1:17

4. Bóg Syn

Wierzymy i nauczamy, że Jezus Chrystus jest Bogiem z Boga, Jednorodzonym Synem z Ojca; w Nim, przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone, On jest przed wszystkimi rzeczami, wszystko na Nim jest ugruntowane. W wyznaczonym czasie, poczęty z Ducha Świętego, narodził się z Dziewicy Marii i nie tracąc nic ze swojej boskości stał się prawdziwym człowiekiem. Dzielił nasz ludzki Ios i sam będąc bez grzechu wziął na siebie grzech świata, a umierając na krzyżu stał się doskonałą ofiarą – tak zgładził nasze grzechy, przejednał gniew Boży, stał się jedynym Zbawicielem i jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Złożony w grobie, dnia trzeciego zmartwychwstał w ciele, wstąpił na niebiosa, gdzie, siedząc po prawicy Boga, wstawia się za nami.

Iz 7:14; Mt 1:23; 28:6; Łk 1:26-35; 24:38-39; J 1:29; 10:15; 10:30; Dz 2:30-31; Rz 3:24-25; 4:25; 5:8; Ef 1:20; Flp 2:5-8; Kol 1:15-17; 2:9; Hbr 1:2; 7:25-26; 9:24; 1 P 1:18-19; 2:24; 3:18

5. Bóg Duch Święty

Wierzymy i nauczamy, że Duch Święty jest Osobą i jest zaangażowany w dzieło stworzenia i zbawienia. On uskutecznia Boże plany, przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. W dzień Pięćdziesiątnicy zstąpił na ludzi, dając początek istnieniu Kościoła, pieczętując jego członków, darząc ich różnorodnością Bożej łaski, jawiąc się w nich przez owoce Chrystusowego życia, pouczając i prowadząc. Na kogo On zstępuje, kto w Nim jest ochrzczony, na nowo zrodzony, ten jest dzieckiem Bożym, nowym stworzeniem, człowiekiem w Chrystusie, by w Nim odnaleźć swoją pełnię.

Rdz 1:2; J 3:5-7; 14:16-17; 15:26; 16:13-14; Dz 2:1-3; Rz 8:9; 1 Kor 12:4-13; Ef 1:13; 4:30

6. Aniołowie

Wierzymy i nauczamy, że Bóg stworzył zastępy istot duchowych, zwanych aniołami. Aniołowie służą przed majestatem Boga i posługują zbawionym. Do istot tych należy też Szatan i jego aniołowie, którzy w pysze zbuntowawszy się przeciw Bogu, zostali strąceni ze swych wyżyn. Sprzeciwiają się oni wszelkiej prawdzie i dobru, usiłują zniweczyć Boże plany, fałszują Jego dzieła i oskarżają lud Boży. Jednak, pomimo swego buntu, nie przestają być zależni od suwerennej władzy Boga, nie mogą przekroczyć ram przez Niego zakreślonych ani skutecznie szkodzić Jego zamiarom. Szatan poniósł klęskę przez krzyż Chrystusa i czeka go wieczność w jeziorze ognistym.

Rdz 3:1-15; Iz 4:12-17; Ez 28:11-19; Mt 25:41; Łk 2:9-14; Hbr 1:6-7; 2:6-7; Obj 5:11‑14; 12:1‑14; 19:10; 20:10; 22:9

7. Człowiek

Wierzymy i nauczamy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, jako istotę cielesną i duchową w akcie stwórczym. Mężczyzna i kobieta zostali powołani do istnienia, by żyć z Bogiem, realizować Jego zamierzenia względem siebie nawzajem i panować nad ziemią. Lecz człowiek zgrzeszył i grzech skaził jego naturę. Uczynił go martwym dla Boga i podbił w niewolę zła. To skażenie, wraz z jego konsekwencjami, stało się udziałem każdej żyjącej dziś istoty ludzkiej, tak, że nie może ona nie grzeszyć, nie jest w stanie ożywić się dla Boga, nie potrafi naprawić skażenia swej natury – jest zgubiona i czeka ją tragedia wiecznego potępienia.

Rdz 2:7; Iz 43:7; 2 Kor 5:1-9; Kol 1:16; Jk 3:8; Obj 4:11

8. Grzech

Wierzymy i nauczamy, że grzech jest przede wszystkim tkwiącą w naturze człowieka zasadą, która uniemożliwia mu pełnienie woli Boga. Grzechem też jest każdy czyn wynikający z tej niemożności, z zaślepienia pychą i z niewiary w to, co Bóg podał nam w swoim objawieniu. Grzech pociąga za sobą skutek, jakim jest śmierć i wieczne oddzielenie od Boga.

Rdz 2:16-17; 3:1-19; Ps 14:1-3; Rz 3:9-18; 3:23; 5:10-12; 6:23; 1 Kor 2:14; Ef 2:1-3; 1 J 1:8

9. Zbawienie

Wierzymy i nauczamy, że zbawienie grzesznika, to jest wybawienie go od zguby i obdarzenie życiem wiecznym, jest możliwe tylko dzięki łasce Boga i tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Nikt, w żaden sposób i przez jakikolwiek uczynek nie może na zbawienie zasłużyć ani zapracować, ani nie może dać Bogu powodu do okazania mu łaski; może je jedynie otrzymać w darze i przyjąć przez wiarę, całkowicie zdając się na Boga. Zbawiając człowieka Bóg prowadzi go do pokuty, przebacza mu grzechy, stwarza go na nowo, darzy sprawiedliwością Chrystusa, usynawia i włącza do społeczności Kościoła. Zbawienie otwiera przed człowiekiem wszystko, co potrzebne do życia i pobożności, rodzi w nim dobre uczynki, kształtuje świętość życia.

J 1:12; 5:24; Rz 5:9-10; 6:1-22; 8:1; 8:29; 8:31-39; 1 Kor 1:4-8; 6:19-20; 2 Kor 3:18; Ef 1:7; 2:8‑10; Flp 2:12b; Hbr 7:25; 13:5; 1 P 1:18-19; 2 P 1:1-4; 1 J 3:1-3

10. Kościół

Wierzymy i nauczamy, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa składa się z ludzi wierzących, odrodzonych przez Ducha Bożego. Głową Kościoła jest Chrystus. Wierzący są włączani do Kościoła, Ciała Chrystusa, przez samego Pana w momencie ich nawrócenia. Wierzący łączą się w zbory dla uwielbienia Boga poprzez nabożeństwa, pielęgnowanie wspólnoty, uczniostwa i ewangelizacji. W zborach odpowiednie osoby są powoływane na urzędy starszych i diakonów, aby prowadzić i posługiwać. W zborze ma być wiernie wykładane Słowo Boże. Mają tam być praktykowane ustanowienia, dary duchowe, a postanowienia przestrzegane. Każdy zbór odpowiada przed Bogiem za zwiastowanie ewangelii, właściwą dbałość o swoje sprawy i za dążenie do wspólnoty i jedności z innymi zborami.

Mt 16:16-20; 28:18-20; Dz 2:1-21; 2:38-47; 20:17; 20:28; Rz 12:5-8; 1 Kor 11:18‑20; 12:12; Ef 2:11-3:6; Flp 1:1; Tt 3:5; 2 Tm 2:2; 1 Ts 1:1; 2 Ts 1:1; Hbr 10:25

11. Ustanowienia

Wierzymy i nauczamy, że Pan Jezus Chrystus pozostawił Kościołowi na ziemi dwa ustanowienia Nowego Przymierza. Są nimi chrzest i Wieczerza Pańska. Oba mają być praktykowane aż do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa. Ustanowienia nie dają zbawienia.

Chrzest powinien być udzielany po nawróceniu, poprzez zanurzenie w wodzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W chrzcie wierzący utożsamia się ze śmiercią Chrystusa, złożeniem do grobu i zmartwychwstaniem, dając tym świadectwo rzeczywistości duchowego odrodzenia, które dokonało się w jego życiu.

Wieczerza Pańska powinna być regularnie praktykowana przez każdy zbór, na pamiątkę i świadectwo dzieła zbawienia, które Pan Jezus Chrystus dokonał na krzyżu dla grzeszników. Wieczerzę praktykujemy pod dwiema postaciami: chleba i wina.

Mt 28:18-20; J 6:48-59; Dz 2:38-42; 8:36-39; Rz 6:1-11; 1 Kor 10:16; 11:28-32

12. Rzeczy ostateczne

Wierzymy i nauczamy, że kresem wszystkich wydarzeń obecnego czasu będzie tryumfalny i oczywisty dla każdego powrót Osoby Pana Jezusa Chrystusa na ziemię. Wydarzenie to nastąpi w wyznaczonym przez Boga czasie, którego nikt z ludzi przewidzieć nie jest w stanie. Żyjący w Chrystusie zostaną przemienieni, a umarli w Chrystusie wzbudzeni, porwani na spotkanie Pana, aby mieć udział w Jego panowaniu. Sąd ostateczny ogłosi o potępieniu pozostałych i otworzy bramy wieczności, gdzie wszystko będzie poddane Bogu.

Iz 65:17; 65:25; Dn 12:2-3; Zach 8:1-17; Mt 24:27-31; 25:31-46; Łk 1:31-33; Dz 1:11; 1 Ts 4:13 18; Obj 20

Dowiedz się więcej o historii baptyzmu w Sopocie

Powrót do strony głównej

W co wierzymy?

Kościół Chrześcijan Baptystów jest kościołem chrześcijańskim i protestanckim, o ponad 400 letniej historii światowej, 150 letniej w Polsce i 100 letniej w Sopocie. Wyznajemy pięć zasad protestantyzmu:

Tylko Pismo

„Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,  aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła”
2 List do Tymoteusza 3:16-17

Tylko łaska

„Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze, z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia”
List do Rzymian 3:23-24

Tylko wiara

„Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił”
List do Efezjan 2:8-9

Tylko Chrystus

„Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”
Ewangelia Jana 14:6

Tylko Bogu chwała

„Wszystko jest z Niego, przez Niego i dla Niego. Jemu niech będzie chwała — na wieki. Amen”
List do Rzymian 11:36

Zapoznaj się z naszym Wyznaniem Wiary

Dowiedz się więcej o historii baptyzmu w Sopocie

Nabożeństwa

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 10:00 w naszej kaplicy przy ul. Chopina 32 w Sopocie. Wejście przez werandę z przodu budynku. Zapewniamy tłumaczenie na język angielski. Po nabożeństwie zapraszamy na kawę i herbatę.

Przyjdź na nabożeństwo, żeby dowiedzieć się o spotkaniach w tygodniu 🙂

Kontakt

Dane kontaktowe:
Kościół Chrześcijan Baptystów I Zbór w Sopocie
ul. Chopina 32
81-786 Sopot
e-mail: kchbsopot@gmail.com
tel. +48 791 566 641 (pastor)
tel. do kontaktu w języku ukraińskim i rosyjskim +48 575 077 680 (wikariusz)

Jesteśmy na Facebooku

Dane do przelewów:
Nr konta: 64 1090 1098 0000 0000 0964 2066
Santander Bank Polska

Dane do przelewów zagranicznych:
IBAN: PL 64 1090 1098 0000 0000 0964 2066
Kod SWIFT: WBKPPLPP
Santander Bank Polska

Społeczność ukraińska i rosyjskojęzyczna

Pod opieką naszego Zboru funkcjonuje placówka „Przystań”, która działa wśród społeczności ukraińskiej i rosyjskojęzycznej w Gdyni. Od września nabożeństwa placówki będą odbywały się w budynku Kościoła Chrystusowego w Gdyni przy ul. Oficerskiej 15 o godzinie 16:00.

Kontakt: +48 575 077 680 (wikariusz)
Jesteśmy na Facebooku i Instagramie

Dane do przelewów na rzecz placówki „Przystań”:
Kościół Chrześcijan Baptystów I Zbór w Sopocie
ul. Chopina 32
81-786 Sopot
Nr konta: 16 1160 2202 0000 0005 3232 2160

Dane do przelewów zagranicznych:
IBAN: PL 16 1160 2202 0000 0005 3232 2160
Kod SWIFT: BIGBPLPW
Millenium Bank

Zespół

Konrad Grondys – pastor

Kontakt:
e-mail: konrad.grondys@gmail.com
tel. +48 791 566 641

Jestem na Facebooku i Twitterze (X)

Poznaj moją historię

Illia Kozubovskyi – wikariusz

Misjonarz do społeczności ukraińskiej i rosyjskojęzycznej w Gdyni
Przewodniczący Rady Placówki „Przystań” w Gdyni

Kontakt:
e-mail: kozubovsky.uets@gmail.com
tel. +48 575 077 680

Kazania

Odtwarzacz Spotify. Można z niego przejść do naszego kanału, naciskając na „Kazania z Sopotu”

Archiwum kazań

Kościół Chrześcijan Baptystów w Sopocie
Sopot, ul. Chopina 32
Nabożeństwa: niedziela godz. 10:00

 - 
Belarusian
 - 
be
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Russian
 - 
ru
Ukrainian
 - 
uk