Kościół Chrześcijan Baptystów w Sopocie

„Chwalcie PANA, ponieważ PAN jest dobry, Grajcie Jego imieniu, bo jest miłe!”
Psalm 135:3


Krótka historia baptyzmu w Sopocie

Sopot w dniu 1 kwietnia 1902 otrzymał prawa miejskie. Przedtem była to osada rybacka, lecz jednocześnie było to letniskowe zaplecze dla gdańskich notabli. Lekarz Jean George Haffner w 1823 r. buduje na plaży łazienki, a w następnym roku zaczyna budowę pawilonu kuracyjnego oraz niewielki pomost stanowiący przystań dla łodzi spacerowych.

Przed uzyskaniem praw miejskich Sopot nie był więc jedynie jakąś mało istotną wsią rybacką. Dlatego też praca misyjna na tym terenie stanowiła ważny element rozwoju Zboru Baptystycznego w Gdańsku.

Powstanie zboru

Według źródeł zachowanych przez Zbór w Gdańsku, praca misyjna na terenie Sopotu rozpoczęła się w 1879 roku, kiedy to z Westfalii do Sopotu przybył brat Kübert i jako baptysta starał się odnaleźć osoby o podobnych jak on zasadach wiary. Odnalazł rodzinę Rahlke w Świemirowie (obecnie przedmieścia Sopotu). Wspólnie rozpoczęli misję, prowadząc nabożeństwa w swoich mieszkaniach, na zmianę raz w jednym, raz w drugim.

Członków przybywało dzięki nawróceniom oraz migracji. Pierwszy chrzest przeprowadzono w 1883 lub 1884 r. (data nieprecyzyjna) w stawie w Świemirowie, przy potoku karlikowskim (na zapleczu obecnego banku PKO SA).

Niebawem mieszkania prywatne stały się za ciasne, wynajęto więc część magazynu meblowego przy Danziger Str. 7 (obecnie Aleja Niepodległości), u niejakiego Wernera. W tym czasie z Gdańska do Sopotu przeprowadziła się rodzina Olgi i Friedricha Ekurt. Friedrich Ekurt był wieloletnim zasłużonym członkiem Rady Zborowej w Zborze Gdańskim.

Pod koniec 1904 r. została wybudowana w Sopocie kaplica przy Koenigstrasse 4 (później, Horst Wessel Strasse 68 a obecnie ul. Armii Krajowej 68).

Ze względu na to iż oficjalnie Kościół Baptystyczny w tym okresie nie posiadał osobowości prawnej, dlatego też nowobudowane nieruchomości kościelne lub nabywane już pomieszczenia rejestrowane były na osoby fizyczne spośród zasłużonych aktywistów zborowych. I tak, w Gdańsku nowowybudowana kaplica przy Schisstange (obecnie ul. Kurkowa – kaplica zniszczona) zarejestrowana została na nazwisko kaznodziei zboru Augusta Penskiego. W Sopocie zaś nowowybudowana kaplica figurowała w księdze wieczystej na nazwisko zasłużonych członków Rady Zborowej tj. Olgi i Friedricha Ekurt. W momencie kiedy Zbór w Gdańsku otrzymał osobowość prawną (jako korporacja), zapis w księdze wieczystej został zmieniony.

Natomiast brak jest danych kiedy i czy w ogóle w okresie międzywojennym Zbór w Sopocie otrzymał osobowość prawną; dlatego też nieruchomość Zborowa w Sopocie przy obecnej ul. Armii Krajowej 68, zapisana jest na nazwisko Olga i Friedrich Ekurt.

Uroczystość otwarcia kaplicy miała miejsce w dniu 4.09.1904 roku. Kaznodzieją Sopockiego Zboru został Wilhelm Haupt, który przeprowadził się do Sopotu po 10-letnim okresie usługiwania i prowadzenia Zboru w Gdańsku. W Sopocie służył on do końca swojego życia. Zmarł w wieku 82 lat w dniu 20.02.1913 r., a pochowany został na górzystym cmentarzu w Sopocie.

Działalność przedwojenna

W dniu 17.08.1913 przybył do Gdańska Daniel Weidkun, i od tego czasu objął również prowadzenie Zboru w Sopocie. Od 1917 r. posługę w Sopocie obejmuje Georg Pohl.

W 1910 r. przybyły z USA Oskar Haupt założył w Sopockim Zborze chór, którym kierował przez 20 lat. Po nim batutę dyrygencką przejmuje Rudi Ekurt. Zbór zadbał również o należyte wychowanie dzieci. Szkołę Niedzielną prowadziła początkowo siostra H. Keiser, potem pracą tą zajęli się siostra Hilda Maschinski oraz brat K. Fuchs. Młodzież zaś prowadziła młoda, lecz bardzo poważna siostra Ilse Faehr.

Nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące Zboru w Sopocie z okresu od 1925 do 1945 roku. Przyczyną jest fakt, iż kaplica macierzystego dla Sopotu zboru w Gdańsku na skutek działań wojennych została doszczętnie zniszczona i nie zachowały się w niej żadne dokumenty.

Zanik zboru po wojnie

Na skutek przesiedleń, po wojnie w Sopocie nie pozostał nikt ze zborowników. Kończy to historię niemieckojęzycznych baptystów Sopocie. Zaraz po wojnie rozpoczyna się natomiast historia baptystów polskich, gdy już w 1946 roku na te tereny przybywają repatrianci z terenów wschodnich oraz przyjezdni z całego kraju. W Gdańsku powstaje Zbór Baptystyczny przy ul. Dąbrowskiego 11, który organizuje swoją placówkę w Sopocie. Do połowy 1946 roku nabożeństwa odbywają się w mieszkaniu rodziny Dawydowych. Potem władze administracyjne przekazały lokal przy ówczesnej ul. Bieruta (obecnie ul. Haffnera) gdzie niestety z końcem 1947 roku lokal ten został Kościołowi odebrany. Od tego czasu sopoccy baptyści zmuszeni zostali do dojeżdżania na nabożeństwa do Gdańska.

Dawnej siedziby Zboru Sopockiego przy ul. Armii Krajowej 68 nie udało się odzyskać. Obecnie w budynku tym mieści się 14 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe. Lokale mieszkalne zostały zbyte przez gminę na rzecz najemców. Pomieszczenie dawnej kaplicy użytkowane jest przez Fundację Rodziny Nadziei, która prowadzi tam dzienny dom opieki dla rodzin patologicznych.

Odrodzenie Zboru i czasy obecne

Przez 50 lat baptyści nie odprawiali nabożeństw w Sopocie. Dopiero w 1998 roku, w dniu 11 października odprawiono po ponad półwieczu pierwsze nabożeństwo w mieszkaniu prywatnym, przy ul. Łokietka 33 A. Mieszkanie to było zbyt małe do tego celu, dlatego też od wiosny 1999 roku nabożeństwa przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego 8. W dniu 3 października 2000 roku zakupiono lokal na parterze budynku przy ul. Chopina 32/1. Po zaadaptowaniu tych pomieszczeń do potrzeb Kościoła od listopada 2000 r. nabożeństwa odprawiane są regularnie w tym lokalu. Wkrótce Zbór wykupił również lokal na piętrze, stając się właścicielem całego budynku przy ul. Chopina 32.

Początkowo społeczność baptystyczna w Sopocie nie stanowiła samodzielnego Zboru, była jedynie placówką misyjną Pierwszego Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku, pod opieką pastora Krzysztofa Osieckiego. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dn. 30.06.1995 – o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 16 października 2001 r. został powołany Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów z siedzibą z Sopocie przy ul. Chopina 32/1. Pastorem tego Zboru został Krzysztof Osiecki. Pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI w. ważną dziedziną charytatywnej działalności Zboru byłą organizacja, wraz z Biblijnym Stowarzyszeniem Misyjnym, zbiórki i transportu darów dla ludności cygańskiej na Zachodniej Ukrainie.

W 2009 roku pastor Krzysztof Osiecki zaprosił do kontynuowania pracy duszpasterskiej w Zborze Sopockim pastora Mateusza Wicharego. Sam zdecydował się na rozpoczęcie pracy misyjnej w Wejherowie. I tak decyzją Konferencji Zboru z dn. 26.04 2009 r. od sierpnia tego roku służbę w Sopocie jako Pastor Zboru rozpoczął pastor Mateusz Wichary. Pastor Krzysztof Osiecki został Pastorem Misyjnym, oddelegowanym do zakładania Placówki Zboru w Wejherowie, powstałej 27.06.2010 r.

Na początku 2011 roku powstał przy Zborze Sopockim Klub Parasol. Jest to służba kulturalno-oświatowa Zboru, powstała dla celu propagowania ewangelii i wartości biblijnych oraz różnorodnej pomocy mieszkańcom naszego miasta. Pierwszymi działaniami są darmowe lekcje angielskiego, kurs dla rodziców (Chrześcijańska Akademia Rodziny) oraz dyskusyjny klub studencki Hyde-Park.

Historia baptyzmu w Sopocie to już ponad 100 lat. Naszym pragnieniem jest dalsza służba Bogu w tym mieście, bycie radością dla Niego i błogosławieństwem dla naszych bliźnich. Da Bóg, aby Imię Ojca było przez nas, dzięki ofierze Syna i w Duchu Świętym chwalone i wywyższone, jak jest tego godne, Amen.

Część historyczną opracował Włodzimierz Żółtko. Część współczesną Krzysztof Osiecki i Mateusz Wichary.

Zapoznaj się z naszym Wyznaniem Wiary

Przeczytaj referat o 150-leciu baptyzmu na ziemiach polskich

Przeczytaj relację z rocznicy 400-lecia powstania pierwszego kościoła Baptystycznego na świecie

Powrót do strony głównej

W co wierzymy?

Kościół Chrześcijan Baptystów jest kościołem chrześcijańskim i protestanckim, o ponad 400 letniej historii światowej, 150 letniej w Polsce i 100 letniej w Sopocie. Wyznajemy pięć zasad protestantyzmu:

Tylko Pismo

„Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,  aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła”
2 List do Tymoteusza 3:16-17

Tylko łaska

„Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze, z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia”
List do Rzymian 3:23-24

Tylko wiara

„Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił”
List do Efezjan 2:8-9

Tylko Chrystus

„Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”
Ewangelia Jana 14:6

Tylko Bogu chwała

„Wszystko jest z Niego, przez Niego i dla Niego. Jemu niech będzie chwała — na wieki. Amen”
List do Rzymian 11:36

Zapoznaj się z naszym Wyznaniem Wiary

Dowiedz się więcej o historii baptyzmu w Sopocie

Nabożeństwa

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 10:00 w naszej kaplicy przy ul. Chopina 32 w Sopocie. Wejście przez werandę z przodu budynku. Zapewniamy tłumaczenie na język angielski. Po nabożeństwie zapraszamy na kawę i herbatę.

Przyjdź na nabożeństwo, żeby dowiedzieć się o spotkaniach w tygodniu 🙂

Kontakt

Dane kontaktowe:
Kościół Chrześcijan Baptystów I Zbór w Sopocie
ul. Chopina 32
81-786 Sopot
e-mail: kchbsopot@gmail.com
tel. +48 791 566 641 (pastor)
tel. do kontaktu w języku ukraińskim i rosyjskim +48 575 077 680 (wikariusz)

Jesteśmy na Facebooku

Dane do przelewów:
Nr konta: 64 1090 1098 0000 0000 0964 2066
Santander Bank Polska

Dane do przelewów zagranicznych:
IBAN: PL 64 1090 1098 0000 0000 0964 2066
Kod SWIFT: WBKPPLPP
Santander Bank Polska

Społeczność ukraińska i rosyjskojęzyczna

Pod opieką naszego Zboru funkcjonuje placówka „Przystań”, która działa wśród społeczności ukraińskiej i rosyjskojęzycznej w Gdyni. Od września nabożeństwa placówki będą odbywały się w budynku Kościoła Chrystusowego w Gdyni przy ul. Oficerskiej 15 o godzinie 16:00.

Kontakt: +48 575 077 680 (wikariusz)
Jesteśmy na Facebooku i Instagramie

Dane do przelewów na rzecz placówki „Przystań”:
Kościół Chrześcijan Baptystów I Zbór w Sopocie
ul. Chopina 32
81-786 Sopot
Nr konta: 16 1160 2202 0000 0005 3232 2160

Dane do przelewów zagranicznych:
IBAN: PL 16 1160 2202 0000 0005 3232 2160
Kod SWIFT: BIGBPLPW
Millenium Bank

Zespół

Konrad Grondys – pastor

Kontakt:
e-mail: konrad.grondys@gmail.com
tel. +48 791 566 641

Jestem na Facebooku i Twitterze (X)

Poznaj moją historię

Illia Kozubovskyi – wikariusz

Misjonarz do społeczności ukraińskiej i rosyjskojęzycznej w Gdyni
Przewodniczący Rady Placówki „Przystań” w Gdyni

Kontakt:
e-mail: kozubovsky.uets@gmail.com
tel. +48 575 077 680

Kazania

Odtwarzacz Spotify. Można z niego przejść do naszego kanału, naciskając na „Kazania z Sopotu”

Archiwum kazań

Kościół Chrześcijan Baptystów w Sopocie
Sopot, ul. Chopina 32
Nabożeństwa: niedziela godz. 10:00

 - 
Belarusian
 - 
be
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Russian
 - 
ru
Ukrainian
 - 
uk