Kościół Chrześcijan Baptystów jest kościołem chrześcijańskim i protestanckim, o ponad 400 letniej historii światowej, 150 letniej w Polsce i 100 letniej w Sopocie.

Jako kościół chrześcijański podpisujemy się pod niceańsko- konstantynopolitańskim wyznaniem wiary, wspólnym dla Zachodniego i Wschodniego chrześcijaństwa. Czcimy więc Boga w Trójcy jedynego, wyznajemy pełne bóstwo i człowieczeństwo Jezusa Chrystusa oraz wiarygodność wszystkich podanych w Nowym Testamencie faktów dotyczących Jego Osoby, a w szczególności: narodzenia z Ducha Świętego, bezgrzesznego życia, odkupieńczej śmierci krzyżowej, zmartwychwstania, wniebowstąpienia oraz powtórnego przyjścia w chwale.

Jako kościół protestancki podpisujemy się pod wielkimi historycznymi zasadami reformacji (poniżej). W praktyce oznacza to więc, że choć wierzymy w tego samego Boga, co katolicy (trójjedynego, wszechmocnego Stwórcę Nieba i Ziemi), różnimy się w spojrzeniu na to, jak należy Mu służyć:

• Wierzymy, że tylko (samo) Pismo Święte (łac. sola Scriptura), a nie kościół, który często błądził, jest nieomylne. Dlatego nie uznajemy autorytetu papieży.

• Wierzymy, że tylko (sam) Jezus Chrystus (łac. solo Christo), odwieczny Boży Syn, ma być wywyższony jako pośrednik między Ojcem a ludźmi. Dlatego nie czcimy świętych (w tym Marii) i się do nich nie modlimy.

• Wierzymy, że tylko (sama) wiara (łac. sola fide), którą nawracamy się do Jezusa Chrystusa i przez którą jesteśmy Mu wierni, łączy z Bogiem. Tylko tacy ludzie są prawdziwie chrześcijanami, i nic więcej im nie potrzeba. Dlatego nie przypisujemy zbawiennej mocy sakramentom ani nie widzimy potrzeby kapłanów. Komunia to Stół Pański, nie ołtarz. Jej znaczenie to bliskie spotkanie z Chrystusem, nie ofiara.

• Wierzymy, że Kościół Chrystusa w historii pojawia się wszędzie tam, gdzie łączą się dla służenia Zbawcy chrześcijanie. Dlatego uważamy, że żadne wyznanie nie może sobie rościć prawa do wyłączności na działanie Ducha Bożego.

• Wierzymy, że po śmierci są tylko dwie drogi. Pojednani przez Chrystusa wierzący są oczyszczeni przez Jego zastępczą śmierć i dlatego od razu idą do Nieba. Ludzie nie oddani Chrystusowi muszą być ukarani za swe grzechy, idą więc na potępienie. Dlatego nie wierzymy w czyściec, a mówienie o nim uważamy za szkodliwe usypianie sumień. Grzesznicy zamiast powierzyć swoje życie Chrystusowi, żyją dalej w niewierze licząc, że „nie są tacy źli” i jakoś im się uda tam dostać. Dlatego wzywamy wszystkich do zaufania Jezusowi Chrystusowi. To najważniejsza decyzja, rozstrzygająca o wieczności. To On jest danym przez Boga Zbawicielem, który zwyciężył śmierć i grzech. Dlatego obdarza swych zbawionych życiem wiecznym i przebaczeniem grzechów.Tylko On otrzymał od Boga Ojca prawo zesłania swym uczniom Ducha Bożego, który jest źródłem życia w nadziei, radości i świętości. Tylko On jest Bogiem z nami; Bogiem, który zszedł pośród nas, aby zmieniać nasze życie. Dlatego Jego nalezy czcić. I tylko Jemu to życie należy poddać, aby je zmieniał i prowadził. To najlepsze,co można z nim zrobić.

Mateusz Wichary
Przewodniczący Rady Kościoła